Διαχείριση Κατασκευής

Διαχείριση Κατασκευής

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ – CONSTRUCTION MANAGEMENT
 • Κατοικίες
 • Βίλες
 • Κτίρια διαμερισμάτων
 • Συγκρότημα παραθεριστικών κατοικιών
 • Μονάδες Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας
 • Κτίρια γραφείων
 • Εμπορικά κέντρα
 • Βιομηχανικά κέντρα
 • Κτίρια αποθηκών (logistics)
 • Μονάδες Γεωργικές – Κτηνοτροφικές.
Η bletsas_construction δύναται να αναλάβει-συνήθως συμπληρωματικά της διαχείρισης του έργου – την διαχείριση της κατασκευής αυτού.

Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης συμβάλλεται απ’ ευθείας με κάθε έναν από τους συντελεστές του έργου (μελετητές, προμηθευτές υλικών, υπεργολάβους) αλλά υπό τον συντονισμό και καθημερινό έλεγχο της bletsas_construction η οποία φέρει και την ευθύνη της έντεχνης, εμπρόθεσμης και ασφαλούς ολοκλήρωσης του έργου.

Δημοπράτηση (κυρίως υπεργολαβιών)

 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
 • Διεκπεραίωση δημοπράτησης (επιλογή υποψηφίων αναδόχων, διενέργεια διαγωνισμού, αξιολόγηση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης)

Συμβάσεις

 • Σύνταξη συμβάσεων
 • Έλεγχος συμβάσεων

Εκτέλεση έργου

 • Γενικός Συντονισμός Έργου με Κ.τ.Ε. και εργολάβο, εργολάβους ή υπεργολάβους
 • Χρονοδιάγραμμα (σύνταξη & παρακολούθηση)
 • Συντονισμός Μελετών Εφαρμογής με Εκτέλεση (παροχή διευκρινήσεων, σκαριφημάτων κλπ.)
 • Οργάνωση εργοταξίου, καθοδήγηση & καθημερινή επί τόπου επίβλεψη συνεργείων
 • Διαχείριση αλλαγών (Νέες Τιμές & Εργασίες)
 • Ποιοτική παρακολούθηση έργου
 • Μέριμνα προμήθειας Υλικών Υποχρέωσης Κ.τ.Ε. (προσφορές, παραγγελίες, ποσότητες κλπ.)
 • Έλεγχος επιμετρήσεων
 • Έλεγχος λογαριασμών-πιστοποιήσεων, εντολή πληρωμής εργολάβων
 • Οικονομική παρακολούθηση έργου σε σχέση με προϋπολογισμό

 

If you can envision it, than we can build it tell us more about your project