Έρευνα και Εκτίμηση Ακινήτων

Έρευνα και Εκτίμηση Ακινήτων

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
  • Έλεγχος όρων δομήσεων και χρήσεων γης
  • Έλεγχος καταλληλότητας ακίνητου
  • Μελέτη ανάπτυξης και αξιοποίησης ακίνητου
  • Μελέτη σκοπιμότητας (οικονομοτεχνική)
  • Μελέτη εφαρμογής
  • Κοστολόγηση
  • Σχέδιο χρονικού προγραμματισμού
  • Μελέτη χρηματοδότησης
  • Νομικές και επενδυτικές υπηρεσίες

In short, the construction industry is undergoing fundamental changes, not comparable in impact with anything before it, not even with the rise of lean manufacturing in auto-making in the 1980s. An innovative and time-saving tool called Building Information Modeling, or BIM, is the reason for that revolution. BIM technology rapidly enhances complex building processes, shortcutting any project completion date, cutting the expenses and improving the overall quality of the construction. Our construction company is the leading industry exponent, with approximately $30 billion in BIM project experience. We want clients to understand the incredible advantages that the BIM offers and we want them to get prepared to embrace this new technology.

If you can envision it, than we can build it tell us more about your project