Μελέτες & Επιβλέψεις

Μελέτες & Επιβλέψεις

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ
  • Αρχιτεκτονικές
  • Στατικές
  • Ηλεκτρομηχανολογικές
  • Τοπογραφικές
  • Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Κυκλοφοριακής σύνδεσης
  • Γεωλογικής καταλληλότητας
  • Γεωτεχνικές μελέτες

We’re comfortable with any kind of a project that you want us to build! As long as it’s technically possible to convert your vision to a standing structure, we’ll be more than glad to do it. These are not mere words, as since 2006 we’ve been building both small, private and commercial buildings like houses and shops, as well as huge, complex megastructures like a military warehouse, a commercial high-rise business centre or a university’s campus are…

If you can envision it, than we can build it tell us more about your project