Μελέτες & Επιβλέψεις

Μελέτες & Επιβλέψεις

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ
 • Αρχιτεκτονικές
 • Στατικές
 • Ηλεκτρομηχανολογικές
 • Τοπογραφικές
 • Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Κυκλοφοριακής σύνδεσης
 • Γεωλογικής καταλληλότητας
 • Γεωτεχνικές μελέτες

Μελέτη

Η μελέτη κάθε τεχνικού έργου είναι η το πρώτο στάδιο σε κάθε κατασκευή. Είναι το βήμα στο οποίο πρέπει να ληφθούν υπόψιν όλοι οι παράγοντες οι οποίοι είτε λιγότερο είτε περισσότερο θα επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα

Με πλήρη επίγνωση των παραμέτρων αυτών αναλαμβάνουμε την εκπόνηση:

 • Αρχιτεκτονικής μελέτης.
 • Στατικής μελέτης.
 • Μελέτης επεμβάσεων – ενισχύσεων φέροντος οργανισμού
 • Μελέτης ύδρευσης – αποχέτευσης.
 • Μελέτης φυσικού αερίου.
 • Μελέτης ηλεκτρομηχανολογικών.
 • Μελέτης πυρασφάλειας – πυροπροστασίας.
 • Μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.
 • Μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου
 • Interior Design
 • Μελέτης διαχείρισης έργου

Στην bletsas_construction τις μελέτες πραγματοποιούν πολύπειροι Μηχανικοί πάντα με την υποστήριξη των πιο ενημερωμένων και σύγχρονων οίκων λογισμικών.

Επίβλεψη

Αφού ολοκληρωθεί η μελέτη πρέπει να εξασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή της και αυτό επιτυγχάνεται μόνο με σωστή και εξειδικευμένη επίβλεψη, αποκλειστικά από την bletsas_construction.

Ταυτόχρονα η σωστή επίβλεψη είναι η μόνη πρακτική η οποία μπορεί να δώσει λύση σε προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν και τα οποία ήταν αδύνατον να προβλεφθούν στο στάδιο της μελέτης καθώς και να αναθεωρήσει τμήματα της μελέτης.

 

If you can envision it, than we can build it tell us more about your project