Μελέτη

Μελέτη

Η bletsas_construction μας αναλαμβάνει την εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών για την επίλυση κάθε οικιστικής ή επαγγελματικής σας ανάγκης. Οι μελέτες περνούν από όλα τα στάδια με τελικό στόχο την εφαρμογή.

Τα στάδια που ακολουθούμε προκειμένου για την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών είναι τα εξής:

  1. Επικοινωνία με τον πελάτη.

Στο στάδιο αυτό διαπιστώνουμε ποιες είναι οι ανάγκες σας, ώστε να είμαστε ύστερα σε θέση να τις εκφράσουμε στο χώρο . Παράλληλα, ενημερωνόμαστε και αντλούμε πληροφορίες για τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της περιοχής μελέτης, τις ιδιομορφίες του οικοπέδου, καθώς και των όποιων άλλων παραγόντων εμπλέκονται στη μελέτη (π.χ. όροι δόμησης).

  1. Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης.

Στη φάση αυτή πραγματοποιούνται επιμετρήσεις στο οικόπεδο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αποκλίσεις από το υπάρχον τοπογραφικό σχέδιο. Στην περίπτωση που πρόκειται να διαμορφώσουμε εκ νέου κάποιον υπάρχοντα χώρο, πραγματοποιούμε συστηματική αποτύπωση αυτού.

  1. Αρχιτεκτονική προμελέτη

Βάσει των δεδομένων που έχουμε συλλέξει στις προηγούμενες φάσεις εκπονούμε τα βασικά σχέδια των προτάσεων – λύσεων. Σε συνεννόηση με εσάς επιλέγουμε την πιο κατάλληλη λύση, ή πραγματοποιούμε τις απαραίτητες βελτιώσεις  στις υπάρχουσες προτάσεις, ώσπου να οδηγηθούμε βαθμιαία στην τελική λύση.

  1. Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις

Αφού καταλήξουμε στην κατάλληλη πρόταση εκπονούμε όλα τα απαιραίτητα συμπληρωματικά της τρισδιάστατα – φωτορεαλιστικά σχέδια, ώστε να έχετε πλήρη εικόνα περί της λύσης που προτείνεται να υλοποιηθεί.

  1. Οριστική μελέτη

Αφού ολοκληρωθεί η προμελέτη και καταλήξουμε στην τελική μορφή του έργου, εκπονείται η οριστική μελέτη από την ομάδα μας (αρχιτέκτονας, πολιτικός μηχανικός, μηχανολόγος μηχανικός, ηλεκτρολόγος μηχανικός, επιμετρητής ποσοτήτων, λοιποί σύμβουλοι). Προετοιμάζουμε όλα τα σχέδια και τα στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Ο αρχιτέκτονας ετοιμάζει τρισδιάστατο μοντέλο του οριστικοποιημένου σχεδίου, το οποίο παρουσιάζεται αυτή τη φορά με κάθε λεπτομέρεια,  ενώ περιλαμβάνει και την επίπλωση των χώρων. Τέλος, παρουσιάζεται σειρά ψηφιακών βίντεο – ξεναγήσεων στους χώρους του κτιρίου (animation).

If you can envision it, than we can build it tell us more about your project